خدمات مشاوره و برنامه‌ریزی استفاده از اراضی و معماری اکولوژ

تئوری‌های منحصر به فرد کاری دکتر توریسم و شیوه ی یکپارچه فعالیت او،با کار گروه‌های تخصصی خود این امکان را فراهم ساخته‌است تا ما بتوانیم از لبه ی محدودیت‌ها پریده و پرواز کنیم.

یکی از خدمات کاملا منحصر به فرد و تئوریزه شده توسط خود دکتر توریسم،طراحی شیوه‌های نوین و نوآورانه استفاده از اراضی و خلق معماری‌های منطبق بر طبیعت است.

این تئوری دکتر توریسم،بر پایه آفرینش راهکارهایی عملی است تا بتواند نه تنها شاخص‌های اقتصادی،اجتماعی و محیط‌زیستی را لحاظ کند،بلکه بتواند به آن‌ها روح و جان ویژه‌ای بخشد، روح و جانی برآمده از طبیعت،همراه طبیعت و یاری بخش طبیعت.

این خدمت،به ویژه در کشور ما که دارای چالش‌های مهم آبی و محیط‌زیستی است، بسیار کارآمد و ضروری ارزیابی می‌گردد.

طراحی چشم‌اندازها،طراحی معماری سازه‌ها و ابرسازه‌ها،برنامه‌ریزی و طراحی محیطی،برنامه‌ریزی و طراحی شهری، روستایی و داخلی از جمله خدمات این ارائه‌شده در این بخش می‌باشند.

در این برهه ی زمانی که ما در آن به سر می‌بریم،برنامه‌ریزی و طراحی دقیق که دوست‌دار و همراه محیط زیست و فرهنگ باشد بسیار حائز اهمیت است.

در هر طرح،ما پروژه‌ای را برنامه‌ریزی و طراحی می‌نماییم که پیش از این خلق نشده است؛زیرا هر طرح،درواقع واکنش و پاسخی است به خود آن منطقه،از دید فیزیکی،معنوی و فرهنگی.

در این طراحی‌ها ما اهمیت بسیاری برای جوامع محلی،فرهنگ و پوشش گیاهی و جانوری آن قائل هستیم و در واقع روح و جان منطقه را پایداری می‌بخشیم.

این خدمات در واقع احترام به زمین و مردمان است.

چه انتظاراتی باید داشته باشید:

  • توامندسازی محلی؛ یک‌پارچگی،نظام‌مندی و فعالیت مشارکتی در رویکردهای ما در فرآیند برنامه‌ریزی و طراحی باعث می‌شود تا ما از توان و دانش محلی نهایت بهره را برده و آن‌ها را به صورت هوشمندانه در طرح‌ها بکار بریم.
  • روش‌شناختی اصولی برنامه‌ریزی و طراحی؛ برای آن که رویاهای شما را به واقعیت تبدیل سازیم،فرآیندهایی را اجرا می‌نماییم تا همه جوانب و ابعاد طرح را بررسی و لحاظ کرده باشد.
  • افزایش سرمایه‌گذاری؛ گزارش‌های جامع برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری که می‌توانند در صورت تقاضا شامل طرح‌های تجاری جهت جذب گردشگران نیز باشند.
  • زیبایی؛ طرح‌های ما همان‌گونه که شاخص‌های زیبایی‌شناختی را در نظر می‌گیرند،شاخص‌های اقتصادی،اجتماعی و پایداری محیط‌ زیست را هم در دید دارند.
  • برنامه و طرح اجرایی؛ برنامه‌ها و طرح‌های ما توسعه گردشگری و ایجاد فرصت‌ها را با رویکرد ایجاد تعادل میان توسعه و حفظ منابع در نظر می‌گیرند.