پایه و اساس توسعه و برنامه‌ریزی گردشگری، مطالعات و پژوهش است.

با مطالعات و پژوهش است که فرصت‌ها به صورت دقیق و واقعی شناخته می‌شوند و پس از آن با فرآیندهای مطالعاتی و پژوهشی است که راهکارهای استفاده از فرصت‌ها تدوین می‌گردند.

همچنین، جهت حل مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف صنعت نیز، می‌توان با مطالعات و پژوهش، مسئله و ابعاد آن را به طور دقیق شناسایی کرد، ریشه‌ها را کاملا شناخت و به راه حل‌های مناسب دست‌یافت.

مطالعه و پژوهش گردشگری، در حوزه‌های مختلف این صنعت انجام می‌گیرد؛ مانند حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه، گردشگری پایدار، بازاریابی گردشگری، انسان‌شناسی گردشگری و دیگر مسائل مربوط به صنعت.

دکتر توریسم علاقه ویژه‌ای به امر پژوهش دارد و این علاقه را تبدیل به خدماتی منحصر به فرد نیز نموده است.

خدمات مطالعات و پژوهش گردشگری دکتر توریسم، تمامی مسائل و موضوعات حوزه گردشگری را شامل می‌شود که از میان آنان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • مطالعات نمایه گردشگران و بازدیدکنندگان

توضیحات: مطالعه ویژگی‌ها و شخصیت گردشگران و بازدیدکنندگان از یک مقصد خاص.

 • تحلیل رفتار گردشگر، ادراک او از مقصد و نگرش او.
 • مطالعات جمعیت‌شناختی گردشگران مقصد.( در حوزه‌های ملی، منطقه‌ای، استانی، شهری)

این پژوهش‌ها و نتایج آن‌ها، در تصمیم‌گیری‌های توسعه، برنامه‌ریزی و بازاریابی مقصد بسیار حائز اهمیت و مفید خواهد بود؛ همچنین باعث ارزیابی اثرات اقدامات قبلی نیز می‌باشد.


 •  مطالعات و پژوهش رقابتی

توشیحات: درک بهتر و دقیق‌تر از رقبا و تحرکات آن‌ها؛ مقایسه برنامه‌های رقابتی آن‌ها با برنامه‌های مقصد، شرکت یا سازمان شما. شناسایی نقاط و نکات کلیدی ایشان و بررسی دیدگاه مشتری‌های آنان نسبت به شما.


 •  مطالعات و پژوهش برند

توضیحات: درک توان‌مندی‌ها و ضعف‌های برند. این مطالعات مشخص می‌کند که مفاهیم و ویژگی‌های برند شما چگونه منتقل می‌شود.


 • پژوهش و مطالعه رویدادهای ویژه

توضیحات: درک و شناسایی کسانی که در رویدادها شرکت می‌کنند یا باید شرکت کنند و بررسی اثرات رویدادها.

 • شناسایی و بررسی دلایل افرادی که در رویدادی خاص شرکت می‌کنند و مطالعات جمعیت‌شناختی آنان.
 • ارزیابی اثرات اقتصادی رویداد بر مقصد.
 • مطالعه و پژوهش جهت ایجاد و طراحی رویدادهای نوین در مقصد جهت جذب گردشگران.

 •  مطالعات و پژوهش توسعه گردشگری

توضیحات: شناسایی کامل توان‌مندی‌های مقصد برای انواع توسعه گوناگون گردشگری، و شناسایی بهترین راهکارها و فرصت‌های موجود منطبق با شرایط محیطی، اجتماعی و اقتصادی مقصد.

 • پژوهش فرصت‌های توسعه گردشگری و شناسایی انواع آن
 • پژوهش و مطالعه چالش‌های پیش‌روی توسعه گردشگری و بررسی راهکارها
 • پژوهش و مطالعه اثرات مثبت و منفی گردشگری مقصد و راهکارهای مدیریتی این اثرات
 • مطالعات حل نوآورانه مسائل مقصد

 •  مطالعات و پژوهش بازارهای گردشگری

توضیحات: مطالعات کامل بازار جهت شناسایی بازارهای بالقوه و پنهان، روندها و رفتار بازار

 • شناسایی بازارهای بالقوه و پنهان
 • مطالعه الگوهای رفتاری مصرف
 • شناسایی روندهای موجود در بازار و پیش‌بینی این روندها در آینده

 •  انجام کلیه مطالعات موردی در سطح ملی، استانی و شهری

 •  انواع مطالعات و پژوهش‌های کمی، کیفی و ترکیبی