ما در دکتر توریسم باور داریم که اثربخشی گروه‌ها یا تیم‌های یک سازمان، تأثیر بسیار زیادی در موفقیت سازمان در مقیاس کلی دارد. گروه‌های سازمانی باید دغدغه چشم‌انداز سازمان را داشته باشند و سازمان را در سازگاری با تغییرات محیطی یاری نمایند. همچنین به دلیل سازگاری‌ها با محیط برونی، نیاز است تا با دیگر گروه‌های سازمان یک‌پارچگی ایجاد نمایند تا انسجام فرآیندهای سازمان حفظ شود.

به طور کلی برای موفقیت گروه‌های سازمانی موارد زیر مورد نیاز است:

  • گروه باید به هدف درونی مشترک و هدف سازمانی متعهد باشد.
  • افراد گروه باید مسئولیت‌ها و نقش‌های روشن و تعریف‌شده‌ای داشته باشند.
  • ساختار ارتباطی گروه باید برای جریان اطلاعات و داده‌ها کارآمد عمل نماید.
  • در گروه باید احساس مسئولیت و پاسخ‌گویی متقابل وجود داشته باشد.

ارزیابی، نقطه آغاز توسعه تیم‌های منسجم و اثربخش است، از اینرو خدمات ارزیابی گروهی ما به شرح زیر می‌باشند:

  • نظرسنجی توسعه گروهنظرسنجی‌ای ساختارمند جهت سنجش میزان اثربخشی گروه‌ها.
  • مشاهدهمشاهده مستقیم کارکرد گروه.
  • مصاحبهمصاحبه و گفتگوی چهره به چهره با اعضای گروه برای شناسایی نقاط قوت و نقاطی که باید توسعه یابند.

داده‌های به دست آمده جهت توسعه گروه، تحلیل و تدوین و ارائه می‌شوند.