مشاوره عملی جهت ایجاد رشد و نوسازی سازمانی، ارتقای وضعیت اقتصادی و مالی سازمان، بهبود فرآیندهای مربوط به مشتریان و افزایش کارآیی کارکنان، از دیگر خدمات سازمانی دکتر توریسم می‌باشد.

برنامه‌های ما درست مانند یک کاتالیزور عمل می‌کنند تا تحول هدف‌قرارداده شده به بهترین و بهینه‌ترین شکل صورت گیرد. با انجام اقدامات و گام‌های مطالعه‌شده و اجرایی، سازمان شما ریسکی مهارشده را جهت انجام تحرکات مهم و سریع خواهد داشت و رویکردهای ما نیز، که برپایه خروجی نهایی و کارآیی می‌باشند چارچوبی امن را در این تحرکات پدید می‌آورند.

 در دنیای مدیریت سازمان‌ها و منابع انسانی، نمونه‌های بسیاری را می‌توان یافت که در مقابل تغییر مقاومت نشان داده‌اند و در واقع کارها را همان‌گونه که در گذشته انجام می‌دادند پیش‌گرفته و ادامه داده‌اند.

در این مواقع، ذهنیت و دیدگاه سازمانی باعث می‌شود تا سازمان به کم‌ترین کیفیت خود برسد و یا حتا در به مرگ سازمانی سرانجام یابد.

سازمان‌هایی که منعطف نباشند و خود را با تغییرات هماهنگ نکنند، در واقع اجازه می‌دهند تا رقیبان آن‌ها به سادگی از آن‌ها پیشی بگیرند!

ترس، بی‌تفاوتی، قناعت، پیچیدگی و عدم ریسک‌پذیری، دیدگاهی سازمانی را ایجاد می‌کند که به طرد شدن سازمان از بازار و حوزه فعالیت او منجر می‌شود.   ولی، از سوی دیگر، با به‌کارگیری ذهنیت و دیدگاه نوآوری و نوسازی، سازمان می‌تواند یک‌پارچگی درونی خود را هم‌راه با توان سازگاری خود را با محیط بیرونی افزایش دهد؛ در واقع به اوج کارایی و بقا و شکوفایی خود حرکت کند. همچنین، در این شرایط است که سازمان مزیت‌های خود را به خوبی می‌شناسد و می‌پروراند و پایداری خویش را به حد بیشینه خود می‌رساند و سرانجام فرهنگ رشدی در سازمان پدید می‌آید که در هر کارکن و هر فرآیند آشکار خواهد بود.