تجربه و مشاهدات واقعی می‌گوید، رهبرانی که کارآیی و اثربخشی بالایی داشته باشند، سازمان آن‌ها نیز کارآیی و اثربخشی بالایی نیز دارد.

برپایه پژوهش‌های صورت‌گرفته، حاکی از این بوده‌است که رهبران و گروه‌های کارآمد، در اثربخشی، نوآوربودن، و تأثیرگذاری سازمان، بسیار مؤثر هستند؛ به بیان دیگر، میزان تولید، رضایت مشتریان و بازده‌های اقتصادی را بالاتر می‌برند.

از این‌رو، دکتر توریسم این نیاز را نیز شناسایی کرده و برنامه‌هایی را در این خصوص طراحی نموده است؛ چراکه هرچه میزان کارآمدی یک رهبر بالاتر رود، توان و کارآمدی کلی سازمان بالاتر می‌رود.

چگونه این مسئله دست‌یافتنی است؟ با طی فرآیندهای زیر:

  • فعالیت‌های توسعه رهبری
  • افزایش کیفیت رهبری
  • ارتقای خروجی و تعهد کارکنان
  • افزایش خرید و ماندگاری مشتریان
  • افزایش سود، سهم از بازار و ارزش سهام