انقلابی مثبت در سازمان با استفاده از مدل نوین «پرسش قدرشناسانه»

این الگوی نوین، به مانند:

  • مدلی برای تغییر
  • مدلی برای مدیریت
  • مدلی برای مربی‌گری

مطرح می‌گردد.

پرسش قدرشناسانه، مدلی نوین و توان‌مند در مدیریت تغییر است و این امکان را فراهم می‌سازد تا سازمان، مقاومتی را که دربرابر تغییر خود می‌بیند، مهار کرده و به جای برخوردهای سنتی، رویکردهایی مثبت و بهینه‌تر را برای روبه‌رو شدن با این مقاومت‌ها ارائه نماید.

 مدیریت تغییر

دکتر توریسم، درست مانند دیگر خدمات خود، برای نخستین بار در کشور، به طراحی الگوی بومی مدیریتی تغییر برپایه الگوی قدرشناسی پرداخته است. سازمان‌ها با به‌کارگیری این الگو می‌توانند به پایداری، نوآوری، وضعیت مالی و رهبری بازار خوبی دست یابند.

مشتریان ما به طور کلی مدیران کل و ارشد سازمان‌ها هستند که اهمیت کار گروهی و تیمی را در فرآیندهای تغییر به خوبی می‌دانند و بر ایجاد سلامت اقتصادی و اجتماعی سازمان خود تمرکز ویژه دارند.

بخش مشاوره سازمانی دکتر توریسم، با استفاده از مدل پرسش قدرشناسانه، تغییر فرهنگ همکاری سازمانی، عالی‌سازی امور مشتریان، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت ارتباطات مؤثر، توسعه رهبری و مسائل مربوط به مشتریان، را آسان‌سازی می‌نماید.

ما مطمئن هستیم که می‌توانیم یاری‌دهنده خوبی به سازمان شما باشیم و شما را در مقابل چالش‌های موجود و حرکت به سوی تغییرات مثبت یاری بخشیم.