ما سازمان‌ها را در ارزیابی کارمندان و کارکنان خود و یا جذب نیروی کلیدی یاری می‌نماییم:

ارزیابی‌های فردی ما شامل موارد زیر می‌گردد:

  • دانش و آگاهی
  • مهارت
  • توانایی‌ها
  • انگیزه
  • شخصیت
  • علاقه‌مندی‌ها

چیزی که در فرآیند کاری ما بسیار شاخص است و آن را از دیگر خدمات مشابه جدا می‌نماید این است که ما هیچ آزمون و سنجش از پیش تعریف‌شده ارائه نمی‌دهیمف بلکه براساس سازمان و شرکت متقاضی اقدام به طراحی و تعریف آزمون و شیوه‌های سنجش جدید می‌کنیم. برای ما مهم است که چه چیزی منطبق با نیازهای سازمان، فرهنگ سازمانی و محیط آن است. ما همچنین برای این‌که خروجی آزمون‌هایمان عملیاتی باشد، تحلیل شغل‌ را نیز انجام می‌دهیم تا جوانب مسئله را بهتر و بیشتر مورد شناسایی و تحلیل قرار دهیم.

همچنین، این خدمات برای انتخاب بهترین فرد برای یک موقعیت شغلی حساس در سازمان، بهترین راهنما خواهد بود. زیرا هم از آزمون‌های نوشتاری بهره گرفته می‌شود و هم از مصاحبه.

که همه این سنجش‌ها دارای چهار ویژگی کلیدی هستند:

  • سفارشی‌سازی شده
  • معناداری آماری
  • جامعیت
  • هدفمند