با گذشت چند دهه از پدید آمدن مفهوم گردشگری سبز، اکنون تعریف‌ها و مفهوم‌ها به گردشگری پایدار بهبود و فرگشت یافته‌اند.
با این‌حال، مسئله این است که هنوز تعریفی که به صورت فراگیر پذیرفته شده باشد، وجود ندارد.


البته به دید من نبود یک تعریف نهایی‌شده و فراگیر از گردشگری پایدار، در کنار اثر منفی، اثر مثبت هم دارد.
اثر منفی: خوانش‌ها، برداشت‌ها و اقدامات سلیقه‌ای و ناکامل.
اثر مثبت: کاوش بیش‌تر پژوهش‌گران و صاحب‌نظران و کشف جنبه‌های بیش‌تر گردشگری پایدار.


به‌هرروی، گردشگری پایدار، میان نیازهای سه بخش گردشگر(تقاضا) ، صنعت گردشگری (پیشرفت) و جامعه میزبان بهترین هماهنگی و تعادل را ایجاد می‌نماید تا توانایی برآورده‌سازی نیازها و منابع برای آیندگان جهت پاسخ (عرضه) به آن نیازها، دست‌خوش خطر نشود.


شاید بتوان گفت که گردشگری پایدار، سه بعد اجتماعی، اقتصادی و محیطی را مورد تأکید خود قرار می‌دهد و بیان می‌کند که گردشگری پایدار، گونه‌ای از گردشگری است که در آن بعد اقتصادی دارای ویژگی زیست‌پذیری باشد و منابع آینده که محرک‌های اقتصادی آینده هستند، مورد تخریب قرار نگیرند.

آن‌چه در کشور ما از گردشگری پایدار نمایانده شده است، بیشتر جنبه‌های زیستی توسعه گردشگری است و نه یک رویکرد جامع که تمامی جوانب پدیده گردشگری را به سمت‌وسوی پایداری جهت دهد؛ که در مطالب آینده، پیرامون جنبه‌های گوناگون گردشگری پایدار خواهم نوشت.


توجه نامتعادل و ناکامل به یک جنبه از جنبه‌های پیچیده گردشگری پایدار، ممکن است اقدامات انجام‌شده و طرح‌ریزی‌شده را نیز، نامتعادل و ناکامل نماید که این امر، در نهایت با مفهوم کلان توسعه پایدار گردشگری، متناقض در خواهد آمد!
باید دقت داشت که در گردشگری پایدار، کلی‌گویی‌ها راه به جایی نمی‌برند و این جزئی‌بینی‌ها و جزئی‌گویی‌هاست که ما را در امر توسعه پایدار گردشگری در کشور، یاری خواهند کرد و به ریخت‌گرفتن راه‌کارهای اجرایی و میدانی منجر خواهند شد.
به‌گفته ریچارد دربرامول، تعاریف کلی منجر به سهل‌انگاری می‌شوند.

دوری از کلی‌گویی‌ها و خوش‌آمدگویی و پذیرایی از جزئیات، راهبردهای توسعه‌ای گردشگری ما را روشن‌تر و دقیق‌تر می‌کنند و این‌گونه بر ملاحظات اساسی کشور، تأکیدهایی بیش‌تری صورت خواهد گرفت.

به امید نگا‌هایی دقیق‌تر و جزئی‌تر

اطلاعات نویسنده
Mehran Sarfallah
درباره نویسنده:
مؤسس و مدیریت دکتر توریسم؛ بنیان‌گذار خدمات مدیریت گردشگری در ایران. او کارشناس بازاریابی و استراتژیست دیجیتال نیز می‌باشد.